Nasze przedszkole

 

 Kochane Przedszkolaki!
Drodzy Rodzice!

Powoli kończą się wakacje, zupełnie inne niż zwykle. Mamy nadzieję, że pamiętaliście o wszystkich zasadach bezpieczeństwa związanych z ochroną przed koronawirusem.  Już wkrótce spotkamy się wszyscy zdrowi i wypoczęci w naszym przedszkolu.

Podczas wakacji dzięki naszym Wspaniałym Sponsorom oraz pracowitości pana Pawła-naszego konserwatora, zostały pomalowane korytarze,  szatnia,  sala grupy V,  kuchnia.  Świeżość ścian uwidoczni nowe, piękne oświetlenie podarowane przez  Przyjaciół Przedszkola.

 

Do zobaczenia 1 września  !!!!

 

 

 

Informujemy , że od poniedziałku 18 maja 2020r. nasze przedszkole wznawia działalność. Przyjęte zostaną te dzieci, których rodzice złożyli wnioski (oświadczenia).  Rodzice przyprowadzający dzieci do przedszkola mają obowiązek  zapoznać się z procedurami oraz dostarczyć uzupełnione załączniki

 

WEWNĘTRZNE PROCEDURY OPRACOWANE W CELU

BEZPIECZNEJ ORGANIZACJI PRACY

W

MIEJSKIM PRZEDSZKOLU INTEGRACYJNYM NR 35 IM. MAŁEGO KSIĘCIA

W CZĘSTOCHOWIE

W CZASIE ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Podstawa prawna:

● Ustawa z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019r., poz. 1239 z późn. zm.).

● Ustawa z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019r. , poz. 59 z późn. zm.).

● Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r.Prawo oświatowe (Dz. U. 2019r.poz. 1148 z późn. zm.).

● Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty  w związku z zapobieganiem , przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19.

● Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19.

● Statut Miejskiego Przedszkola Integracyjnego nr 35 im. Małego Księcia w Częstochowie.

● Wytyczne przeciw pandemiczne  Głównego Inspektora Sanitarnego  z dnia 4 maja 2020r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych formach wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydane na podstawie art., 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca o Państwowej Inspekcji Sanitarnej  (Dz. U. z 2019r. poz. 59 oraz z 2020r. poz. 322, 374 i 567)

ORGANIZACJA OPIEKI NAD DZIEĆMI W PRZEDSZKOLU

1.Grupa przedszkolna może liczyć do 16 dzieci.

2.Grupy utworzone w pierwszym dniu po otwarciu przedszkola są stałe, przyporządkowane do stałej sali przedszkolnej i stałych opiekunów (na miarę możliwości).

3.W sali, w której będą przebywać dzieci znajdują się tylko zabawki i przedmioty dające się skutecznie zdezynfekować.

4.Dziecko nie może przynosić ze sobą żadnych zabawek i niepotrzebnych przedmiotów oraz picia i jedzenia.

5.Sale podlegają wietrzeniu raz na godzinę i wg potrzeb.

6.Do przedszkola będą przyjmowane dzieci, których rodzice /opiekunowie prawni złożyli oświadczenie drogą elektroniczną.

7.Złożenie oświadczenia nie gwarantuje przyjęcia dziecka do przedszkola.

8.Weryfikacja nastąpi wg wytycznych dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych

w szkole podstawowej i innych formach wychowania przedszkolnego wydanych przez MEN i dostępności wolnych miejsc.

9.O przyjęciu dziecka do przedszkola w czasie epidemii będą powiadomieni rodzice/opiekunowie prawni drogą mailową lub telefoniczną.

10.Dzieci zakwalifikowane do przedszkola muszą spełnić wymagania zawarte

w procedurze przyprowadzania i odbierania dziecka załącznik nr 1.

11.Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez żadnych objawów chorobowych.

12.W przypadku wystąpienia oznak choroby dziecko zostanie odizolowane od grupy

i będzie przebywało w specjalnie przeznaczonym do tego celu pomieszczeniu pod opieką pracownika przedszkola.

13.Godziny pracy przedszkola: 5.30 - 17.00.

14.Uwzględniając potrzeby rodziców dotyczące czasu opieki nad dziećmi, zasoby kadrowe i zachowanie wszelkich zasad bezpieczeństwa planowane jest zorganizowanie 2 grup: 3-4 latki i 5-6 latki.

15.Organizacja prac grup uniemożliwi stykanie się ze sobą podczas pobytu w przedszkolu.

16.Planowane godziny pracy grup przedszkolnych:

Grupa 3-4 latki: 6.30- 16.30

● Grupa 5-6 latki: 6.30- 16.00

Godziny przyprowadzania dzieci zostaną uzgodnione z rodzicami/opiekunami prawnymi.

17.Przy zachowaniu możliwych środków bezpieczeństwa i zmianowości grup istnieje możliwość pobytu dzieci na terenie ogrodu przedszkolnego.

18.Nie będą organizowane żadne wyjścia i spacery poza teren przedszkola.

19.Podczas pobytu w przedszkolu dzieci regularnie, w miarę potrzeb będą myły ręce wodą z mydłem, w szczególności : po przyjściu do przedszkola, przed jedzeniem, po jedzeniu, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z ogrodu przedszkolnego.

20.Nauczyciele opiekujący się dziećmi i pozostali pracownicy w razie konieczności powinni być zaopatrzeni w środki ochrony osobistej i środki dezynfekujące.

21.Dzieci podczas pobytu w przedszkolu będą miały zapewnione posiłki i picie.

22.Wskazane jest przyprowadzanie i odbieranie dzieci przez 1 zdrową osobę.

23.Godziny pobytu dziecka należy ograniczyć do minimum.

24.W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu, rodzice zobowiązani są telefonicznie poinformować dyrektora i podać powód nieobecności.

 

Stosowanie powyższych zasad powinno uchronić dzieci, pracowników i rodziców/ opiekunów prawnych przed ewentualnym zachorowaniem.

 

Załączniki do wewnętrznych procedur:

Załącznik nr 1/ Procedura przyprowadzania i odbierania dziecka w czasie zagrożenia epidemicznego w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w Miejskim Przedszkolu Integracyjnym nr 35 im. Małego Księcia w Częstochowie.

http://www.mp35.czest.pl/data/uploads/cowid-zalacznik-nr-1/zalacznik-nr-1-nr1.pdf

 

Załącznik nr 2/  Ankieta- dane rodziców do szybkiego kontaktu.

http://www.mp35.czest.pl/data/uploads/cowid-zalacznik-nr-1/zacznik-nr-2.pdf

 

Załącznik nr 3/ Oświadczenia rodziców.

http://www.mp35.czest.pl/data/uploads/cowid-zalacznik-nr-1/zacznik-nr-3nr3.pdf

 

Załącznik nr 4/ Karta informacyjna o stanie zdrowia dziecka.

http://www.mp35.czest.pl/data/uploads/cowid-zalacznik-nr-1/zacznik-nr-4.pdf

 

Załącznik nr 5/ Zasady postępowania w przypadku wystąpienia podczas pobytu dziecka w przedszkolu objawów COVID-19.

http://www.mp35.czest.pl/data/uploads/cowid-zalacznik-nr-1/zacznik-nr-5.pdf

 

Załącznik nr 6/ Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych dla rodziców dzieci.

http://www.mp35.czest.pl/data/uploads/cowid-zalacznik-nr-1/zacznik-nr-6-d.o..pdf

 

 

 

 link do oświadczenia :

http://www.mp35.czest.pl/data/uploads/oswiadczenie-koronawirus-powrot-2020/owiadczenie.doc

lub oświadczenie w pdf:

http://www.mp35.czest.pl/data/uploads/oswiadczenie-koronawirus-powrot-2020/owiadczenie.pdf

 

Komunikat MRPiPS ws. dodatkowego zasiłku opiekuńczego:

https://www.gov.pl/web/rodzina/komunikat-mrpips-ws-dodatkowego-zasilku-opiekunczego?

Informacje dotyczące zasiłku opiekuńczego:

https://www.gov.pl/web/rodzina/minister-malag-bezpieczenstwo-dzieci-jest-najwazniejsze 

Wytyczne GIS, MZ i MEN w związku z otwarciem przedszkoli:

https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-dla-przedszkoli

Wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego:

https://gis.gov.pl/wp-content/uploads/2018/04/Wytyczne-dla-przedszkoli-oddzia%c5%82%c3%b3w-przedszkolnych-w-szkole-podstawowej-i-innych-form-wychowania-przedszkolnego-oraz-instytucji-opieki-nad-dzie%c4%87mi-w-wieku-do-lat-3.pdf?fbclid=IwAR2XWYTl3qZY-wrFr7tIUljxI7icQwS1r5ZSk8xenLQKYKihY3ah90HmRB0

------------------------------------------------------------------

Lista kandydatów przyjętych do Miejskiego Przedszkola Integracyjnego nr 35 w Częstochowie znajduje się w zakładce REKRUTACJA 2020/2021

 

.......................................................................................................

 

 

OGŁOSZENIE

 

W związku z zamknięciem placówek oświatowych i brakiem możliwości prowadzenia zajęć edukacyjnych na terenie przedszkola zapraszamy Państwa do odwiedzenia na naszej stronie internetowej zakładek:  W domu nie ma czasu na nudę!- propozycje zajęć i zabaw dla dzieci.

   Znajdą tam Państwo materiały edukacyjne do wspólnej nauki przez zabawę ze swoim dzieckiem.

Serdecznie zapraszamy!

 

....................................................................................

Szanowni Rodzice


Przypominam i apeluję

Dzieci w czasie zawieszenia zajęć powinni bezwzględnie pozostać w domach, nie powinni spotykać się w grupach w celu uniknięcia zarażenia koronawirusem. Przebywanie w skupiskach ludzi może stanowić bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia. W warunkach domowych także należy  przestrzegać zasad higieny i czystości pomieszczeń w których przebywają dzieci i młodzież. Apeluję o przestrzeganie zaleceń Państwowej Inspekcji Sanitarnej i stosowania się do wytycznych służb sanitarnych w zakresie kwarantanny i zasad higieny.

Grzegorz Papalski
naczelnik Wydziału Edukacji

 

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych

11.03.2020

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Lekarze, specjaliści, eksperci WHO wskazują, że wprowadzenie odpowiednich i odpowiedzialnych działań może ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa. Obecna sytuacja epidemiologiczna w Polsce może zagrozić zdrowiu obywateli. Dlatego na podstawie tzw. specustawy Minister Edukacji Narodowej przygotował rozporządzenie, które czasowo ogranicza funkcjonowanie jednostek systemu oświaty na obszarze całej Polski.

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Zawieszenie zajęć dotyczy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych (publicznych i niepublicznych), z wyjątkiem: 

poradni psychologiczno-pedagogicznych;

specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych;

młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych;

przedszkoli i szkół w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej;

szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich;

szkół przy zakładach karnych i aresztach śledczych.

 

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty nauczycielom pozostającym w gotowości do pracy przysługuje wynagrodzenie ustalone na podstawie Kodeksu Pracy (art. 81 § 1).

Rodzicu,

ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;

zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;

jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;

przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;

rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;

śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

Uczniu,

pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);

przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;

odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;

przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

Platforma epodreczniki.pl i materiały do samodzielnej nauki

Zachęcamy nauczycieli, aby w najbliższym czasie wspierali uczniów w nauce i przekazywali materiały do samodzielnej pracy w domu. Szczególnie prosimy o objęcie opieką uczniów, którzy przygotowują się do tegorocznego egzaminu ósmoklasisty, maturalnego oraz zawodowego i udostępnienie im niezbędnych materiałów.   

Rekomendujemy wykorzystanie w tym celu następujących rozwiązań:

dziennik elektroniczny;

strona internetowa szkoły, przedszkola, placówki oświatowej;

mailing do rodziców, a w przypadku uczniów starszych wysyłanie materiałów bezpośrednio do młodzieży.

Na platformie Ministerstwa Edukacji Narodowej epodreczniki.pl udostępniliśmy e-materiały do wykorzystania przez nauczycieli lub do samodzielnej nauki przez uczniów. Epodręczniki.pl to biblioteka bezpłatnych, sprawdzonych, zgodnych z aktualną podstawą programową materiałów edukacyjnych.

Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?

Często myj ręce przy użyciu mydła i wody.

Przy kasłaniu i kichaniu zakrywaj usta i nos. Zachowaj co najmniej metr odległości od osób, które kaszlą i kichają.

 

Osoby wracające z regionów zarażonych koronawirusem powinny powiadomić o tym telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Więcej informacji dotyczących koronawirusa na stronie: gov.pl/koronawirus

Podejrzewasz u siebie koronawirusa? Zadzwoń pod numer 800 190 590!

Bezpłatna infolinia NFZ jest czynna całą dobę, przez 7 dni w tygodniu. Wykwalifikowani konsultanci poinformują Cię, co zrobić, by otrzymać pomoc.

 

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

 

 

 

 

 

 

DRODZY RODZICE!

PROSIMY O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NA NASZE PRZEDSZKOLE

 

KRS 0000270261

CEL: MP 35 CZĘSTOCHOWA 9081

 

 

 

 

Serdecznie witam Państwa na stronie naszego Przedszkola.

Ufamy, że odwiedzając ją będą Państwo mogli zasmakować przyjaznej i bezpiecznej atmosfery naszego Przedszkola, w którym idea integracji nabiera konkretnego wymiaru.

Tu wszyscy „ jesteśmy razem”. Każdy z nas dzieli się z tym, co ma w sobie najcenniejszego: Dzieci – olbrzymią otwartością na rówieśników i otaczający ją świat, Rodzice – miłością i troską oraz zaangażowaniem w sprawy naszego przedszkola, każdy życzliwością i kompetencją.

Odpowiadając zarówno na potrzeby dzieci, jak i rodziców łączymy wychowanie, dydaktykę i zabawę, pamiętając o zaszczepianiu i szerzeniu najistotniejszych wartości kierując się dewizą naszego patrona – Małego Księcia: „ Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu. Dobrze widzi się tylko sercem ”.

Dyrektor: Iwona Andzel

 

kliknij tutaj

 

STATUT PRZEDSZKOLA:

http://www.mp35.czest.pl/data/uploads/statut-przedszkola-2017/statut-2017-r.-tekst-jednolity..pdf

 

2020 - mp35.czest.pl Onika.pl Strony WWW Częstochowa