Informacje dla Rodziców

 

  

numer konta żywieniowego

53 1030 1104 0000 0000 9313 0001

 

---------------------------------------------------------

 

 

 

Informacja MEN dla rodziców w związku ze strajkiem nauczycieli


Do obowiązków dyrektora szkoły i przedszkola należy zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu na terenie placówki (1) i nie zwalnia go z tego obowiązku przystąpienie nauczycieli do strajku (2).
 

Strajk nie stanowi przyczyny odwołania zajęć w przedszkolu i szkole oraz jej zamknięcia (3).


W sytuacji strajku w przedszkolu lub szkole, dyrektor ma obowiązek zawiadomienia o tym fakcie rodziców uczniów.


Zapewnienie opieki (4) odbywa się zgodnie z planem pracy przedszkola oraz szkoły, tj. z tygodniowym rozkładem zajęć dydaktyczno‐wychowawczych, w tym godzin pracy świetlicy, łącznie z zapewnieniem posiłku, jeżeli dziecko z niego korzysta.


Jeżeli rodzic został powiadomiony o strajku, wówczas ma prawo do informacji o sposobie zapewnienia przez szkołę lub przedszkole zajęć opiekuńczych w tym czasie.


Rodzic, jeśli nie otrzyma komunikatu od dyrektora szkoły lub przedszkola, że nauczyciele przystępują do strajku, bez obaw może przyprowadzić lub wysyłać dziecko do szkoły i nie może spotkać się z sytuacją odesłania lub nieprzyjęcia dziecka do placówki oświatowej.


Jeżeli pomimo wskazanych obowiązków dyrektora szkoły lub przedszkola, rodzic nie otrzyma wystarczającej informacji, a placówka nie zapewnia opieki dziecku na czas strajku, powinien zgłosić ten fakt do organu prowadzącego (5) oraz kuratora oświaty (6).


1. Art. 68 ust. 1 pkt 6 i ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. poz. 69, z późn. zm.).
2. Art. 7 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r. poz. 967, z późn. zm.).
3. § 18 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. poz. 69, z późn. zm.).
4. Art. 44 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz.U. z 2017 r. poz. 1611), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. z 2017 r. poz. 703) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 204).
5. Art. 10 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.).
6. Art. 51 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.).

 

 

Poniżej widnieje link informujący o zapobieganiu grypie w placówkach oświatowych:

http://www.mp35.czest.pl/data/uploads/zapobieganie-grypie-2019/grypa-ulotka-zapobieganie.pdf

 

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------   

 

 

 

Serdecznie dziękujemy Państwu za wsparcie i życzliwy udział w akcjach organizowanych przez  Nasze Przedszkole :

- Pomagamy polskim dzieciom i Polakom na Wileńszczyźnie

- Pomoc świateczna dla naszego przedszkolaka i jego rodziny

                                     ----------------------------------------------

 

ZESPÓŁ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH

W CZĘSTOCHOWIE

Częstochowa, ul. Kosmowskiej 5, tel/fax. 34 362 24 24
e-mail: zppp@edukacja.czestochowa.pl http://zppp.ids.czest.pl

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA NR 3
Częstochowa ul. Łukasińskiego 40
tel: 34/363-25-50; tel. kom. 533-300-136

Z usług Poradni mogą korzystać:
 dzieci i młodzież
 rodzice i opiekunowie
 nauczyciele i wychowawcy

Poradnia oferuje pomoc w zakresie:
 trudności w nauce
 problemów wychowawczych
 problemów emocjonalnych
 problemów rodzinnych
 niepełnosprawności intelektualnej
 niepełnosprawności wynikającej z wad słuchu , wzroku
 niepełnosprawności wynikającej z całościowych zaburzeń rozwoju – autyzmu i Zespołu Aspergera
 chorób przewlekłych
 wad wymowy
 szczególnych zdolności
 uzależnień

Pomocy udzielają specjaliści :
 psycholodzy
  pedagodzy
  logopedzi

Korzystanie z pomocy Poradni jest:
 nieodpłatne
 dobrowolne , nie wymaga skierowania ze szkoły lub od lekarza

Zgłoszenia osobiste lub telefoniczne przyjmowane są w sekretariacie Poradni.
Poradnia jest czynna:      pn. – czw. w godz. od 7.30 - 18.00
                                        pt. w godz.  7.30 - 15.30
Dokumenty do pobrania na stronie internetowej ZPP-P.
Poradnia on- line:  poradnia@tlen.pl

INFORMACJA DLA RODZICÓW/ PRAWNYCH OPIEKUNÓW LUB PEŁNOLETNICH UCZNIÓW

STARAJĄCYCH SIĘ O WYDANIE ORZECZENIA:

O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO  - wymagane dokumenty: 
1. wniosek o wydanie orzeczenia
2. oświadczenia
3. zaświadczenie lekarskie o rodzaju niepełnosprawności

O POTRZEBIE NAUCZANIA INDYWIDUALNEGO  lub O POTRZEBIE INDYWIDUALNEGO ROCZNEGO OBOWIĄZKOWEGO PRZYGOTOWANIA PRZEDSZKOLNEGO -  wymagane dokumenty:
1. wniosek o wydanie orzeczenia
2. oświadczenia
3. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka utrudniającym lub uniemożliwiającym uczęszczanie do szkoły/przedszkola
4. zaświadczenie od lekarza medycyny pracy ( dot. technikum i ZSZ)

O POTRZEBIE ZAJĘĆ REWALIDACYJNO – WYCHOWAWCZYCH -
wymagane dokumenty:
1. wniosek o wydanie orzeczenia
2. oświadczenia
3. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka

STARAJĄCYCH SIĘ O WYDANIE OPINII O POTRZEBIE WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA (W WIEKU OD URODZENIA DO CZASU PODJĘCIA NAUKI W SZKOLE)
- wymagane dokumenty:

1. wniosek o wydanie  opinii
2. oświadczenia
3. zaświadczenie lekarskie o rodzaju niepełnosprawności

STARAJĄCYCH SIĘ O BADANIE/ TERAPIĘ PSYCHOLOGICZNĄ,          
PEDAGOGICZNĄ, LOGOPEDYCZNĄ DLA DZIECKA
  - wymagane dokumenty:

    1. zgłoszenie
    2. oświadczenie/ zgoda na badanie/terapię
    3. opinia z przedszkola/szkoły ( jeśli dziecko uczęszcza)
    4. wyniki badania wzroku i słuchu od lekarza specjalisty 
    5. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia ( gdy dziecko jest
       leczone specjalistycznie)

 

__________________________________

numer konta żywieniowego

53 1030 1104 0000 0000 9313 0001

 

 

_________________________________________

 

Informacja dla przedszkoli, szkół i placówek,

dotycząca zmiany siedziby ZPP-P w Częstochowie

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 3

 

ZPP-P Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 3

42-207 Częstochowa

ul. Łukasińskiego 40

(na parterze w budynku VI LO im. J.Dąbrowskiego)

 

Kontakt telefoniczny: 533 300 136

(do czasu przeniesienia numeru telefonu stacjonarnego)

 

Kontakt e-mail: pppp3@edukacja.czestochowa.pl

Adres strony internetowej:  http://zppp.ids.czest.pl

 

_______________________________________________

 

 

 

Zapraszamy na DNI OTWARTYCH DRZWI

każdy drugi wtorek miesiąca w godz. 9.30-11.00


W naszym przedszkolu udzielana jest dzieciom pomoc psychologiczno – pedagogiczna w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z dnia 2 grudnia 2010 r.)

2019 - mp35.czest.pl Onika.pl Strony WWW Częstochowa