Informacje dla Rodziców

Szanowni Rodzice


                            Przypominam i apeluję


Dzieci w czasie zawieszenia zajęć powinni bezwzględnie pozostać w domach, nie powinni spotykać się w grupach w celu uniknięcia zarażenia koronawirusem. Przebywanie w skupiskach ludzi może stanowić bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia. W warunkach domowych także należy  przestrzegać zasad higieny i czystości pomieszczeń w których przebywają dzieci i młodzież. Apeluję o przestrzeganie zaleceń Państwowej Inspekcji Sanitarnej i stosowania się do wytycznych służb sanitarnych w zakresie kwarantanny i zasad higieny.

 

Grzegorz Papalski
naczelnik Wydziału Edukacji

 

 

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

 

Lekarze, specjaliści, eksperci WHO wskazują, że wprowadzenie odpowiednich i odpowiedzialnych działań może ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa. Obecna sytuacja epidemiologiczna w Polsce może zagrozić zdrowiu obywateli. Dlatego na podstawie tzw. specustawy Minister Edukacji Narodowej przygotował rozporządzenie, które czasowo ogranicza funkcjonowanie jednostek systemu oświaty na obszarze całej Polski.

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Zawieszenie zajęć dotyczy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych (publicznych i niepublicznych), z wyjątkiem: 

poradni psychologiczno-pedagogicznych;

specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych;

młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych;

przedszkoli i szkół w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej;

szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich;

szkół przy zakładach karnych i aresztach śledczych.

 

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty nauczycielom pozostającym w gotowości do pracy przysługuje wynagrodzenie ustalone na podstawie Kodeksu Pracy (art. 81 § 1).

 

Rodzicu,

ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;

zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;

jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;

przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;

rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;

śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

 

Uczniu,

pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);

przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;

odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;

przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

Platforma epodreczniki.pl i materiały do samodzielnej nauki

Zachęcamy nauczycieli, aby w najbliższym czasie wspierali uczniów w nauce i przekazywali materiały do samodzielnej pracy w domu. Szczególnie prosimy o objęcie opieką uczniów, którzy przygotowują się do tegorocznego egzaminu ósmoklasisty, maturalnego oraz zawodowego i udostępnienie im niezbędnych materiałów.   

Rekomendujemy wykorzystanie w tym celu następujących rozwiązań:

dziennik elektroniczny;

strona internetowa szkoły, przedszkola, placówki oświatowej;

mailing do rodziców, a w przypadku uczniów starszych wysyłanie materiałów bezpośrednio do młodzieży.

Na platformie Ministerstwa Edukacji Narodowej epodreczniki.pl udostępniliśmy e-materiały do wykorzystania przez nauczycieli lub do samodzielnej nauki przez uczniów. Epodręczniki.pl to biblioteka bezpłatnych, sprawdzonych, zgodnych z aktualną podstawą programową materiałów edukacyjnych.

 

Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?

Często myj ręce przy użyciu mydła i wody.

Przy kasłaniu i kichaniu zakrywaj usta i nos. Zachowaj co najmniej metr odległości od osób, które kaszlą i kichają.

 

Osoby wracające z regionów zarażonych koronawirusem powinny powiadomić o tym telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Więcej informacji dotyczących koronawirusa na stronie: gov.pl/koronawirus

Podejrzewasz u siebie koronawirusa? Zadzwoń pod numer 800 190 590!

Bezpłatna infolinia NFZ jest czynna całą dobę, przez 7 dni w tygodniu. Wykwalifikowani konsultanci poinformują Cię, co zrobić, by otrzymać pomoc.

 

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

 

 

 

 

 

.........................................................................................................................

 

numer konta żywieniowego

53 1030 1104 0000 0000 9313 0001

 

.............................................................................................................................

 

WAŻNA INFORMACJA !!!

Dyrektor Miejskiego Przedszkola Integracyjnego nr 35

im. Małego Księcia w Częstochowie informuje,

iż od 01.02.2020 r. stawka dzienna za posiłki ulega zmianie

i będzie wynosić 8,50zł.

 

Podstawa prawna:

   Zarządzenie Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 17 styczna 2020r. w sprawie zmiany zarządzenia w ustalenie zasad korzystania ze stołówek w prowadzonych przez Miasto Częstochowę przedszkolach i oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych.                                                                                                                 

 

----------------------------------------------   

 

Serdecznie dziękujemy Państwu za wsparcie i życzliwy udział w akcjach organizowanych przez  Nasze Przedszkole :

- Pomagamy polskim dzieciom i Polakom na Wileńszczyźnie

- Pomoc świateczna dla naszego przedszkolaka i jego rodziny

                                          ---------------------------------------------

 

ZESPÓŁ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH

W CZĘSTOCHOWIE

Częstochowa, ul. Kosmowskiej 5, tel/fax. 34 362 24 24
e-mail: zppp@edukacja.czestochowa.pl http://zppp.ids.czest.pl

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA NR 3
Częstochowa ul. Łukasińskiego 40
tel: 34/363-25-50; tel. kom. 533-300-136

Z usług Poradni mogą korzystać:
 dzieci i młodzież
 rodzice i opiekunowie
 nauczyciele i wychowawcy

Poradnia oferuje pomoc w zakresie:
 trudności w nauce
 problemów wychowawczych
 problemów emocjonalnych
 problemów rodzinnych
 niepełnosprawności intelektualnej
 niepełnosprawności wynikającej z wad słuchu , wzroku
 niepełnosprawności wynikającej z całościowych zaburzeń rozwoju – autyzmu i Zespołu Aspergera
 chorób przewlekłych
 wad wymowy
 szczególnych zdolności
 uzależnień

Pomocy udzielają specjaliści :
 psycholodzy
  pedagodzy
  logopedzi

Korzystanie z pomocy Poradni jest:
 nieodpłatne
 dobrowolne , nie wymaga skierowania ze szkoły lub od lekarza

Zgłoszenia osobiste lub telefoniczne przyjmowane są w sekretariacie Poradni.
Poradnia jest czynna:      pn. – czw. w godz. od 7.30 - 18.00
                                        pt. w godz.  7.30 - 15.30
Dokumenty do pobrania na stronie internetowej ZPP-P.
Poradnia on- line:  poradnia@tlen.pl

INFORMACJA DLA RODZICÓW/ PRAWNYCH OPIEKUNÓW LUB PEŁNOLETNICH UCZNIÓW

STARAJĄCYCH SIĘ O WYDANIE ORZECZENIA:

O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO  - wymagane dokumenty: 
1. wniosek o wydanie orzeczenia
2. oświadczenia
3. zaświadczenie lekarskie o rodzaju niepełnosprawności

O POTRZEBIE NAUCZANIA INDYWIDUALNEGO  lub O POTRZEBIE INDYWIDUALNEGO ROCZNEGO OBOWIĄZKOWEGO PRZYGOTOWANIA PRZEDSZKOLNEGO -  wymagane dokumenty:
1. wniosek o wydanie orzeczenia
2. oświadczenia
3. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka utrudniającym lub uniemożliwiającym uczęszczanie do szkoły/przedszkola
4. zaświadczenie od lekarza medycyny pracy ( dot. technikum i ZSZ)

O POTRZEBIE ZAJĘĆ REWALIDACYJNO – WYCHOWAWCZYCH -
wymagane dokumenty:
1. wniosek o wydanie orzeczenia
2. oświadczenia
3. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka

STARAJĄCYCH SIĘ O WYDANIE OPINII O POTRZEBIE WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA (W WIEKU OD URODZENIA DO CZASU PODJĘCIA NAUKI W SZKOLE)
- wymagane dokumenty:

1. wniosek o wydanie  opinii
2. oświadczenia
3. zaświadczenie lekarskie o rodzaju niepełnosprawności

STARAJĄCYCH SIĘ O BADANIE/ TERAPIĘ PSYCHOLOGICZNĄ,          
PEDAGOGICZNĄ, LOGOPEDYCZNĄ DLA DZIECKA
  - wymagane dokumenty:

    1. zgłoszenie
    2. oświadczenie/ zgoda na badanie/terapię
    3. opinia z przedszkola/szkoły ( jeśli dziecko uczęszcza)
    4. wyniki badania wzroku i słuchu od lekarza specjalisty 
    5. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia ( gdy dziecko jest
       leczone specjalistycznie)

 

__________________________________

numer konta żywieniowego

53 1030 1104 0000 0000 9313 0001

 

 

_________________________________________

 

Informacja dla przedszkoli, szkół i placówek,

dotycząca zmiany siedziby ZPP-P w Częstochowie

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 3

 

ZPP-P Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 3

42-207 Częstochowa

ul. Łukasińskiego 40

(na parterze w budynku VI LO im. J.Dąbrowskiego)

 

Kontakt telefoniczny: 533 300 136

(do czasu przeniesienia numeru telefonu stacjonarnego)

 

Kontakt e-mail: pppp3@edukacja.czestochowa.pl

Adres strony internetowej:  http://zppp.ids.czest.pl

 

_______________________________________________

Zapraszamy na DNI OTWARTYCH DRZWI

każdy drugi wtorek miesiąca w godz. 9.30-11.00


W naszym przedszkolu udzielana jest dzieciom pomoc psychologiczno – pedagogiczna w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z dnia 2 grudnia 2010 r.)

..............................................................................................................................

Multimedialne Centrum Informatyczne w Miejskim Przedszkolu Integracyjnym nr 35 im. Małego Księcia w Częstochowie

Nr zadania 299

Dostępność codziennie w godzinach od 5:30-10:30 i od 16:00-17:00

 

2020 - mp35.czest.pl Onika.pl Strony WWW Częstochowa