Innowacja „Mali badacze„ - doświadczenia i eksperymenty w poznawaniu otaczającego świata

„Odkrycia małego dziecka są jak kamienie
kosztowne, najtrwalsze, najpewniejsze
i najświetniejsze ze zdobyczy…”
                                   K. Przerwa-Tetmajer

 

Innowacja
„Mali badacze „ - doświadczenia
i eksperymenty w poznawaniu
otaczającego świata

WSTĘP
      Dzieci już od urodzenia są ciekawymi badaczami, obserwatorami i odkrywcami. Poprzez zabawę, aktywność gromadzą swoje doświadczenia Aktywność poznawcza jest więc w pewnym sensie naturalna, a przejawia się zazwyczaj w zadawaniu przez dziecko pytań. To za pomocą zabawy dziecko ma okazję do samodzielnych poszukiwań i nurtujących go pytań. Aktywność badawcza występuje w dwóch postaciach. Może odbywać się poprzez samodzielne odkrywanie, jest to uczenie się drogą prób i błędów, dziecko samo wyznacza sobie tempo i czas pracy. Jest ono jednak narażone na trudności i porażki. Drugi sposób to ten, w którym nauczyciel jest organizatorem i pomysłodawcą sytuacji, zachęca do stawiania pytań, wprowadza odpowiednie metody i pomoce badawcze, ukierunkowywuje dziecko podczas doświadczeń i eksperymentów. Działalność badawcza wywiera korzystny wpływ zwłaszcza na rozwój sfery aktywności twórczej. Dzieje się tak , gdyż dziecko podejmując zabawę badawczą, staje przed określonym problemem, którego rozwiązanie jest bezpośrednim celem zabawy. Dziecko prowokowane jest do wyciągania wniosków, szukania zależności, określania przyczyny i skutku. Doświadczenia i eksperymenty sprzyjają kształtowaniu nowych operacji umysłowych tj.analiza, synteza, porównywanie i uogólnianie. Jak również rozwijają umiejętność krytycznego myślenia, wytrwałość, koncentrację, uwagę, percepcję słuchową i wzrokową. Prowadzi to do wielozmysłowego i holistycznego poznawania otaczającego świata. Wiedza i umiejętności zdobywane we wczesnym dzieciństwie stają się czasem inspiracją i pomostem do wiedzy zdobywanej na kolejnych szczeblach edukacji.

Tworząc innowację miałyśmy na celu rozwijanie i rozbudzanie ciekawości dzieci dotyczących zjawisk występujących w otaczającym swiecie.Za pomocą zwykłych przedmiotów i prostych eksperymentów chcemy odpowiedzieć dzieciom na nurtujące ich pytania.

TYTUŁ INNOWACJI: „Mali badacze” – doświadczenia
i eksperymenty w poznawaniu otaczającego świata

GRUPA II (4,5-latki)
Rok szkolny 2018/2019

RODZAJ INNOWACJI: metodyczna
AUTOR INNOWACJI: Danuta Gabryś, Aldona Szymanek

Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 35
im Małego Księcia w Częstochowie
ul.1 Maja 5 42-202 Częstochowa
tel.343247280
e-mail: mp35@edukacja.czestochowa.pl

CELE INNOWACJI:
• Wsparcie całościowego rozwoju dziecka poprzez tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, świata
• kształtowanie umiejętności współdziałania w zespole, skutecznego porozumiewania się
• samodzielne podejmowanie działań, prowadzenie obserwacji, eksperymentów oraz wyciąganie wniosków
• poszerzanie zakresu zdobywanej wiedzy i zaspokajanie naturalnej potrzeby poznawczej dziecka
• poznanie zasad obowiązujących podczas prowadzenia doświadczeń i eksperymentów
• rozwijanie twórczej postawy
• czerpania radości z doświadczeń i eksperymentów


Proponowane doświadczenia i eksperymenty pomagające w poznawaniu i zrozumieniu świata są skierowane do przedszkolaków (4,5 latków) ale również mogą być wykorzystane do realizacji we wszystkich grupach wiekowych.

Innowacja obejmowała podczas realizacji ramy czasowe :
(STYCZEŃ-KWIECIEŃ 2019).

ZAGADNIENIA INNOWACJI:

 •  Woda i lód ( Styczeń 2019 )
 •  Papier ( Luty 2019 )
 •  Gleba ożywiona i nieożywiona ( Marzec 2019 )
 • Powietrze i latanie ( Kwiecień 2019  )                                                                                                                                                                REALIZACJI INNOWACJI TOWARZYSZYŁY:
 •  Wycieczka do lodziarnio-kawiarni „CARAMELITO”
 •  Wycieczka do „ROLLS &ROLLS – LODY TAJSKIE
 •  Udział w zajęciach plastycznych „Papierowy słonecznik”-MULTICENTRUM „ZODIAK”
 •  Uczestnictwo w zajęciach edukacyjnych „Labolatorium słoneczne”-MULTICENTRUM „ZODIAK”
 • Obserwacja szkółki kwiatów, krzewów i drzew w ZAKŁADZIE OGRODNICZYM „GARTEN”
 • Przygotowanie wystawy z prezentacją zdjęć „MALI BADACZE” - doświadczenia i eksperymenty w poznawaniu otaczającego świata
 •  Materiały z Internetu, lokalnej prasy
2019 - mp35.czest.pl Onika.pl Strony WWW Częstochowa